ಫಲಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ – ಶುಭಾರಂಭ

 


|| ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಂಭರಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ||
|| ಶ್ರೀ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ || ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ || 
|| ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸಾಯ ನಮಃ ||

ಶ್ರೀಶನಂಘ್ರಿಸರೋಜಭೃಂಗ ಮ |
ಹೇಶಸಂಭವ ಮನ್ಮನದೊಳು ಪ್ರ |
ಕಾಶಿಸನುದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ ಪ್ರೇಮಾತಿಶಯದಿಂದ |
ನೀ ಸಲಹು ಸಜ್ಜನರ ವೇದ |
ವ್ಯಾಸಕರುಣಾಪಾತ್ರ ಮಹದಾ |
ಕಾಶಪತಿ ಕರುಣಾಳು ಕೈಪಿಡಿದೆಮ್ಮನುದ್ಧರಿಸು ||

ಶೂರ್ಪಕರ್ಣದ್ವಯ ವಿಜಿತಕಂ |
ದರ್ಪಶರ ಉದಿತಾರ್ಕಸನ್ನಿಭ |
ಸರ್ಪವರಕಟಿಸೂತ್ರ ವೈಕ್ರತಗಾತ್ರ ಸುಚರಿತ್ರ |
ಸ್ವರ್ಪಿತಾಂಕುಶಪಾಶಕರ ಖಳ |
ದರ್ಪಭಂಜನ ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗ |
ತರ್ಪಕನು ನೀನಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಯ ಪಡಿಸು ಸಜ್ಜನರ ||

ಏಕವಿಂಶತಿಮೋದಕಪ್ರಿಯ |
ಮೂಕರನು ವಾಗ್ಮಿಗಳ ಮಾಳ್ಪೆ ಕೃ |
ಪಾಕರೇಶ ಕೃತಜ್ಞಕಾಮದ ಕಾಯೋ ಕೈಪಿಡಿದು |
ಲೇಖಕಾಗ್ರಣಿ ಮನ್ಮನದ ದು |
ರ್ವ್ಯಾಕುಲವ ಪರಿಹರಿಸು ದಯದಿ ಪಿ-
ನಾಕಿಭಾರ್ಯಾತನುಜ ಮೃಧ್ಭವ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ ನಿನಗೆ ||

ಜಯ ಜಯತು ವಿಘ್ನೇಶ ತಾಪ |
ತ್ರಯವಿನಾಶನ ವಿಶ್ವಮಂಗಳ |
ಜಯ ಜಯತು ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಕ ವೀತಭಯಶೋಕ |
ಜಯ ಜಯತು ಚಾರ್ವಾಂಗ ಕರುಣಾ |
ನಯದಿಂದಲಿ ನೋಡಿ ಜನುಮಾ |
ಮಯಮೃತಿಗಳನು ಪರಿಹರಿಸು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭವದೊಳಗೆ ||

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹಾಗು ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರ ಭಾವಿಕ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಆದರದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫಲಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಕುರಿತದ್ದಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಧ್ಯೇಯ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿವುದು ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ಗ್ರಹಗತಿ, ಗೋಚಾರ, ಪಂಚಾಂಗ, ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಹಬ್ಬಗಳು, ವ್ರತಗಳು ಮೊದಲಾದ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಪರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲವಾಗಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಕುಲಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವೆನು. ಸಜ್ಜನರಾದ ಓದುಗರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶುಭಹಾರೈಸಬೇಕು.

ಆದಿತ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹಾಃ ಶುಭಕರಾ ಮೇಷಾದಯೋ ರಾಶಯೋ
ನಕ್ಷತ್ರಾಣಿ ಸ-ಯೋಗಾಶ್ಚ ತಿಥಯಸ್ತದ್-ದೇವತಾಸ್ತದ್-ಗಣಾಃ |
ಮಾಸಾಬ್ದಾ ಋತವಸ್ತಥೈವ ದಿವಸಾಃ ಸಂಧ್ಯಾಸ್ತಥಾ ರಾತ್ರಯಃ
ಸರ್ವೇ ಸ್ಥಾವರ-ಜಂಗಮಾಃ ಪ್ರತಿ-ದಿನಂ ಕುರ್ವಂತು ನೋ ಮಂಗಲಮ್ ||


ಶುಭಕರಗಳಾದ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹರು, ಮೇಷಾದಿ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಯೋಗಗಳ ಸಹಿತವಾದ ತಿಥಿಗಳು, ಅವುಗಳ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತಾ ಗಣಗಳು, ಮಾಸಗಳು-ವರ್ಷಗಳು, ಋತುಗಳು, ದಿವಸಗಳು, ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ, ರಾತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಚರಾಚರ (ಸ್ಥಾವರ-ಜಂಗಮ) ತತ್ತ್ವಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವು ಮಂಗಳವನ್ನುಂಟುಮಾಡಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು.